Deșeuri, contracte, penalizari, infrigment UE , nu doar la Bușteni

Incep acest articol cu o imagine transmisă de un cetățean din Poiana Țapului .

Intr-adevăr arată urât, insă s-ar putea să nu fie nici vina Comprest, nici vina actualei administrații ci mai curând o scurtă perioadă fără contract de salubrizare stradală, iar asta nu este din vina actualilor, ci a foștilor, care , se pare că au lăsat și niște bombițe cu explozie intârziată. Uneori chiar avem impresia că am găsit vinovații , chiar dacă sunt nevinovați… Oricum, ar trebui să se ”repeadă” totuși cineva până in fața parcului din Poiană și să rezolve problema, mai ales că acum arată intr-un alt fel acest parc. Este iluminat cu mult mai multe beculețe ca in ultimii 15 ani. Măcar atât .

Trecând la ”oile noastre ” …

Acest articol este lung, foarte lung, insă, dacă vrei să trăiești sănătos, ar trebui să-l recitești de nenumărate ori.

 

In campanie, toți candidații, fără excepție, in afară de Spital sau Centrul UPU, au vehiculat ”reinființarea SADPP-ului”.

Tuturor ne place să citim despre ce drepturi avem, mai puțin obligații, ”ce este de bine” pentru noi , nicidecum ce ar trebui să facem pentru a avea drepturi. Totodată, ceilalți, de pe partea celaltă a barcadei intotdeauna stiu bine ce obligații avem noi  fără a ne respecta drepturile.

Problema este prost ințeleasă, pentru că totul ar trebui să functioneze ca un parteneriat,  pentru că toți, de fapt și cetățenii și autoritățile sunt in aceeași barcă când vine vorba de plată !

Noi o ținem sus și tare că nu am știut, că nu am fost informați, ei o țin sus și tare că necunoașterea legii nu duce la exonerarea de răspundere, numai că ”ziua plății” este foarte aproape, ne paște un ”infringment” din partea UE, incepând cu  ianuarie 2021.

In septembrie 2020, C.L. Bușteni a luat la cunoștință că va intra in vigoare contratul de salubrizare prin ADI Deșeuri Prahova. Tocmai de aceea sau refăcut contractele de salubrizare cu Comprestul.

Referitor la intrarea in ADI  Managementul Deșeurilor am constatat cu toții că au crescut  tarifele de salubrizare cu vreo 2 lei / lună / pesoană.

Asta nu este nici mult, nici puțin, insă nu este nici conform legii 211/2011, nici conform atingerii cerințelor Normelor UE privind partea de protecție a mediului și a managemetului integrat al deșeurilor.

Ce zice legea :

LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*)privind regimul deșeurilor*)
Dispoziții generale -Articolul 1 – Prezenta lege stabilește măsurile necesare pentru protecția mediului și a sănătății populației, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor și prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora
Valorificarea deșeurilor – Articolul 13

Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația valorificării acestora

Articolul 14

(1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.

(2) Operatorii economici care colectează și/sau transportă deșeuri au obligația de a asigura colectarea separată a acestora și de a nu le amesteca în timpul transportului.

Articolul 17(1) Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au următoarele obligații:

 1. a)să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deșeuri se face în cadrul unui singur contract al serviciului de salubrizare și să organizeze atribuirea conform deciziei luate;
 2. b)să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării;
 3. c)să includă în caietele de sarcini și în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în aplicarea principiilor de la  3 alin. (1) lit. c)și f) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, tarife distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a);
 4. d)să stabilească și să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare și în regulamentele serviciului de salubrizare indicatori de performanță pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare, care să cuprindă indicatorii prevăzuți în anexa nr. 7, astfel încât să atingă începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevăzute la  b), și penalități pentru nerealizarea lor;
 5. e)să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 21/1992privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instrumentul economic «plătește pentru cât arunci», bazat pe cel puțin unul dintre următoarele elemente:

(i) volum; (ii) frecvență de colectare;(iii) greutate;(iv) saci de colectare personalizați;

 1. f)să stabilească și să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor prevăzute la  a), respectiv pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a)și sancțiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri;
 2. g)să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la  f)pentru gestionarea deșeurilor prevăzute la lit. a) contribuția pentru economia circulară prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte;
 3. h)să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la  f)pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuția pentru economia circulară prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare;
 4. i)să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuției pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte.

(3) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.(la 19-07-2018, 

 

Eliminarea  –

Art 19 (1) Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația să supună deșeurile care nu au fost valorificate unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, care îndeplinește cerințele…

 art. 20. (2) Operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru activitatea de eliminare a deșeurilor au următoarele obligații:

 1. a)să asigure eliminarea în totalitate a deșeurilor care le sunt încredințate;
 2. b)să folosească cele mai bune tehnici disponibile și care nu implică costuri excesive pentru eliminarea deșeurilor;
 3. c)să amplaseze și să amenajeze instalația de eliminare a deșeurilor într-un spațiu și în condiții stabilite de autoritățile teritoriale pentru protecția mediului competente;
 4. d)să introducă în instalația de eliminare numai deșeurile menționate în autorizația emisă de autoritățile competente și să respecte tehnologia de eliminare aprobată de acestea.

(3) Abandonarea deșeurilor este interzisă.

(4) Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă 

 1. Protecția sănătății populației și a mediului

Articolul 20 – Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

 1. a)fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 2. b)fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
 3. c)fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

 Costurile – Articolul 21(1) În conformitate cu principiul “poluatorul plătește”, costurile operațiunilor de gestionare a deșeurilor se suportă de către producătorul de deșeuri sau, după caz, de deținătorul actual ori anterior al deșeurilor.

(2) La propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului, prin actul normativ care reglementează categoria de deșeuri se stabilesc cazurile în care costurile gestionării deșeurilor urmează să fie suportate în întregime sau parțial de către producătorul produsului din care derivă deșeul respectiv și eventuala participare a distribuitorilor unui asemenea produs la aceste costuri.

(3) În cazul deșeurilor abandonate și în cazul în care producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administrației publice locale.

(4) După identificarea producătorului/deținătorului de deșeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile prevăzute la alin. (3), efectuate de autoritatea administrației publice locale, cât și pe cele legate de acțiunile întreprinse pentru identificare

 1. Responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor – Articolul 22

(1) Producătorul de deșeuri sau, după caz, orice deținător de deșeuri are obligația de a efectua operațiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) și art. 20 sau de a transfera aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) și art. 20.

(2) Operatorii economici care efectuează operații de colectare și transport de deșeuri au obligația să livreze și să transporte deșeurile numai la instalații autorizate pentru efectuarea operațiunilor de sortare, tratare, reciclare și depozitare, cu respectarea prevederilor art. 20.

(3) Persoanele juridice care dețin autorizație/autorizație integrată de mediu au obligația să desemneze o persoană, din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane.

(4) Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. 

 1. Principiile autonomiei și proximității  – Articolul 24

(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului colaborează cu celelalte autorități publice cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor și cu autoritățile competente din alte state membre pentru crearea unei rețele integrate adecvate de unități de eliminare a deșeurilor și de instalații de valorificare a deșeurilor municipale mixte colectate din gospodăriile populației, inclusiv în cazul în care această colectare vizează și astfel de deșeuri provenite de la alți producători, ținând seama de cele mai bune tehnici disponibile, care nu implică costuri excesive, cu respectarea cerințelor prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană.

Articolul 25 – La elaborarea documentelor strategice locale și la aprobarea investițiilor în domeniul gestionării deșeurilor, autoritățile publice locale iau în considerare principiul autonomiei și proximității, fără a încălca prevederile planului național de gestionare a deșeurilor și strategiei naționale de gestionare a deșeurilor. 

Biodeșeurile- Articolul 31(1) Autoritățile administrației publice locale, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1)-(3) și art. 20, au următoarele responsabilități:

 1. a)să colecteze separat biodeșeurile, în vederea valorificării acestora;
 2. b)să trateze biodeșeurile într-un mod care asigură un înalt nivel de protecție a mediului;
 3. c)să folosească materiale sigure pentru mediu, produse din biodeșeuri;
 4. d)să încurajeze compostarea individuală în gospodării.

(2) Deșeurile biodegradabile provenite din parcuri și grădini trebuie să fie colectate separat și transportate la stațiile de compostare sau pe platforme individuale de compostare. 

 1. Planurile de gestionare a deșeurilor- Articolul 37(1) Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei legi se elaborează planuri de gestionare a deșeurilor la nivel național, județean și al municipiului București, în conformitate cu prevederile art. 1420și 24.(2) Planul național de gestionare a deșeurilor, denumit în continuare PNGD, se elaborează de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și acoperă întregul teritoriu geografic al României.(3) Planul prevăzut la alin. (2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului și se notifică Comisiei Europene.(

Articolul 41(1) Planurile de gestionare a deșeurilor cuprind o analiză a situației actuale în domeniul gestionării tuturor categoriilor de deșeuri, precum și măsurile care trebuie luate pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu în cazul pregătirii pentru reutilizare, reciclare, valorificare și eliminare, precum și o evaluare a modului în care planurile vor ajuta la punerea în aplicare a obiectivelor și dispozițiilor prezentei legi.(2) Planurile prevăzute la alin. (1), luând în considerare nivelul geografic și acoperirea zonei de planificare, trebuie să conțină cel puțin următoarele:

 1. a)obiectivele și prioritățile autorităților administrației publice locale în vederea îndeplinirii obligațiilor din domeniul gestionării deșeurilor;
 2. b)tipul, cantitatea și sursa deșeurilor generate în teritoriu, deșeurile care ar putea fi expediate de pe sau pe teritoriul național, precum și o evaluare a evoluției viitoare a fluxurilor de deșeuri; 

Anexa 7

Activitatea serviciului de salubrizare Descrierea indicatorului Valoarea minimă a indicatorului
Colectarea separată a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a). Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale.Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale colectate separat reprezintă cantitatea acceptată într-un an calendaristic de către stația/stațiile de sortare.Cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de compoziție realizate de către operatorul de salubrizare.

În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se consideră a fi 33%.

40% pentru anul 2019

50% pentru anul 2020  60% pentru anul 2021

70% începând cu anul 2022

Operarea stațiilor de sortare. Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare (%). 75%** Indicatorii de performanță sunt obligatorii atât în cazul stațiilor de sortare, respectiv a instalațiilor de tratare mecano-biologică din cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor, cât și a celor aparținând terților care tratează deșeurile municipale.
Operarea instalației de tratare mecano-biologică. Cantitatea totală de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă trimise anual la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptată la instalația de tratare mecano-biologică (%). 3%*
Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora. Cantitatea totală de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, predată pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul unei stații de transfer ca procentaj din cantitatea de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora colectate (%). Valorile sunt prevăzute în anexa nr. 6.

 

Anexa 6

Obligații anuale privind nivelul de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, ale persoanele juridice pe numele cărora sunt emise autorizațiile de construcție/desființare

 1. a)minimum 30% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2017;
 2. b)minimum 45% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2018;
 3. c)minimum 55% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2019;
 4. d)minimum 70% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2020. ”

Sursa :  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/133184

In conluzie, contratul intre beneficiar ( client ) și ADI , nu este incheiat conform legii, iar tarifele pe care le plătim sunt clar in beneficiul ADI.

Colectarea selectivă nu este incurajată, nici prin preț, nici prin punerea la dispoziție de către operator a mijloacelor de selecție individuală, cu toate că există pubele suficiente.

Clientul este incurajat să NU recicleze, prin amplasarea dispozitivelor de coletare la distanțe apreciabile față de proprietăți și nedotarea cu saci menajeri speciali, și nici prin motivare prin reducerea tarifului de colectare in cazul in care s-ar face selectia.

Acestea sunt aspecte la nivel local.

La nivel județean, in iunie 2020, Garda de Mediu Prahova, la solicitarea G.M. CENTRAL a demarat un control . Prahova cu privire la masura in care UAT- urile si au indeplinit țintele de reciclare pe anul 2019.
Cf Legii 211 din 2011, anexa 7, UAT urile au avut ca ținta de reciclare, 40% din cantitatea totala de deseu reciclabil regasită in masa totală de deseu colectat.

Tot in anexa 7 se precizeaza ca din toata cantitatea de deseu doar 33% este reciclabil.

Atunci ținta de 40% se raporteaza la cei 33% de deseu reciclabil din totalul de 100%.

Spre exemplu UAT x a produs 100 de tone de deseu. Conform legii, doar 33 de tone reprezinta reciclabil. Atunci tinta de atins a UAT-ului pt 2019 este de 40% din 33 de tone, adica 13, 2 tone.

Tot legea 211 in anexa 7 permite ca operatorul de salubritate sa realizeze pe proprie raspundere o determinare a cantitatii de deseu reciclabil din totalul de deseu generat la nivelul unei UAT.

In acest context, operatorul are tot interesul sa realizeze astfel de determinari prin care sa demonstreze faptul ca totalul deseului reciclabil din deseul menajer este mai mic de 33%.

De ce este avantajos? Pt ca si operatorul raspunde pt neatingerea tintelor de reciclare, in contractele de concesiune fiind prevazute penalitati financiare pt neatingerea tintelor.

Revenind la control, UAT-urile au primit de la Garda de Mediu o macheta in care trebuiau sa scrie si gradul de atingere a tintelor.  In iunie a.c. UAT urile au inceput sa trimita machetele la Garda de Mediu.

Din ele se pare că rezulta un dezastru, adica tintele nu erau atinse și se situau la procente de 2%- 4%. Incercați să vă imaginați ce se va intâmpla in iunie 2021 pentru atingerea procentuluide 50% pentru anul 2020.

Totodată , in ultimii 3 ani, UAT Bușteni nu a intreprins măsuri legale de protejare a mediului și nu a inclus in contratul de delegare a gestiunii către Comprest obiectivele și indicatorii de performanță pentru coletarea seletivă si nici penalizari pentru operator pentru atingerea procesului de reducere a cantități eliminate, fapt ce a dus la neplata indatorilor către Fondul de mediu in valoare de peste 260 mii lei și totodată atragerea de penalități pentru această sumă de peste 24 mii lei. In 2021 suma de mai sus se va dubla, afetând negativ Bugetul local al orașului.

Și toate acestea pentru simplul fapt că la nivel declarativ vrem o țară ca afară, dar nu vrem de fapt să  ajungem la acel nivel.

Oare și in alte localități din județ este la fel sau numai la Bușteni ?

 

___Vizualizari 746

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
Mircea Corbu și orientarea in Bușteni

Astăzi dimineață, in urma vântului de aseară, a trebuit să se intervină pe strada Panduri pentru a se tăia niște...

0083gara
Gara Buşteni 1900 – 1945

Construcția gării din Busteni a fost realizată in a doua jumătate a secolului al XIX-lea, după venirea pe tronul țării...

Close