Blocuri de locuinte sociale in curtea școlii – manipulare si amenințări

In articolul privitor la blocurile sociale din curtea școlii Nestor Urechia arătam că se cam bat cap in cap răspunsurile de la diverse autoritați publice regionale care ar trebui să apere interesul cetățenilor, nicidecum interese să le spunem ascunse și care nu au legătură cu realitatea. Totodată imi manifestam temerea că autorizarea construirii acestor blocuri nu a fost realizată cu respectarea cerințelor legale.

045

Totul bine și frumos, numai că după acel articol s-au intâmplat o serie de lucruri grave, de manipulări și instigare la adresa celor care erau definiți ca persoane care-și văd interesul propriu sau rău intenționate.

S-a trecut la un atac mârșav și manipulare fără precedent in rândul tinerilor acestei localități și implicit la manipularea părinților acestora.

Cu prilejul diverselor evenimente care au avut loc in ultima perioadă prin școli, careuri, baluri, absolviri, au fost ținute discursuri de genul : ” Am vrut să facem locuințe pentru părinții vostri, ca voi să traiți in spații moderne și adecvate dar suntem opriți de persoane rău intenționate pentru ca voi să nu traiți normal in acest oraș ! ” Manipulare pe față!

Țin să precizez că mie unul mi s-a făcut teamă, gândindu-mă că am pus și eu umărul la ”aducerea la suprafață” a cazului cu blocurile sociale din curtea școlii prin publicarea in Ziar de Busteni, pentru că nu are cum să nu-ți pese de siguranța personală când ști că poți afecta 93 de familii fără locuință dar nefiind vorba doar de mine ci și de siguranța personală a celor care au riscat să-mi pună la dispoziție demersurile făcute către autoritați, a faptului că există un interes deosebit a multora din cele 93 de familii cu privire la identitatea ”celor care pun bețe in roate” cât și faptul că NU S-A OPUS NIMENI la construirea de blocuri sociale ci s-a pus problema LOCAȚIEI acestora, continui cu acest articol .

Problema care s-a pus a fost de LOCAȚIE, pentru că nu este normal să construiești in curtea unei școli. In principiu ar fi trebuit să existe un studiu de OPORTUNITATE a amplasamentului. Probabil va apare unul ANTEDATAT, dar dacă va apare … să se țină cont de următoarele aspecte:

Pe traseul turistic ce duce la Cascada Urlătoarea, la intrarea in Parcul Natural Bucegi au fost construite două astfel de blocuri sociale. In principiu Cascada Urlătoarea , in sezonul cald este vizitată de aproximativ 1800 de persoane zilnic, turiști, care pleacă acasă și povestesc despre peisaje minunate, de liniște de civilizație, etc, etc sau …

047

In fundul gol

052 054

Peisaj cu covoare la uscat

057 058 059

Tradiționalul uscat de rufe

086

Pășunat ecologic direct din tomberon

195

Pregătirea BĂTĂLIEI

196

Bătălia propriuzisă

197

Unul a scăpat

199

Reicepe războiul

202

Turiști care asistă la ”evenimentul turistic”

204

 

Apoi o tradițională bătaie cu apă pentru a fi posibilă reinceperea bătăliei.

Cam aceste peisaje vor fi prezentate de turiștii care vor ajunge acasa sa povestească . Și când te gândești că la intrarea in Valea Cerbului se construiește un nou bloc social 🙂 🙂 , viziune și management, studiu de oportunitate al amplasamentelor …

Lăsând la o parte ”peisajele” m-am intrebat totuși cât de legal sunt construite blocurile sociale din curtea scolii și pentru cine și am constatat că de fapt construirea acestora este ”propagandă” iar fondurile pentru construirea lor NU EXISTĂ cu adevărat ci sunt niște GOGOȘI, pur și simplu.

Partea proastă este că se incearcă ”manevrarea” celor fără locuință care nu-și cunosc drepturile și nu au habar că de fapt nu ei sunt beneficiarii acestor blocuri, ci alții cu alte interese, și am să vă explic :

OUG 74 / 2007 – privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari:

  • Art. 1. alin (3) Persoanele îndreptăţite prevăzute la alin. (2) sunt persoanele fizice care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) sunt titulare ale contractelor de închiriere sau au avut calitatea de chiriaşi, dovedită prin acte, la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătorească a locuinţelor către foştii proprietari sau moştenitorii acestora, potrivit următoarelor acte normative:

1. Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare;

2. Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată;

5. altor acte normative, precum şi hotărârilor judecătoreşti cu caracter reparator rămase definitive şi irevocabile;

b) nu intră sub incidenţa prevederilor art. 14 alin. (2) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare;

c) nu deţin în proprietate o altă locuinţă, inclusiv casă de vacanţă;

d) nu au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990;

e) nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;

f) nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat.

(4) Au acces cu prioritate la locuinţele din fondul constituit conform art. 1 alin. (2) persoanele îndreptăţite care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) au un venit mediu net lunar, realizat în ultimele 12 luni, cu cel puţin 20% sub nivelul de venit net lunar stabilit anual prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor art. 8 alin. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Art. 2.

(1) În vederea soluţionării cererilor persoanelor îndreptăţite privind repartizarea unei locuinţe, autorităţile administraţiei publice locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti stabilesc măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi pentru analiza solicitărilor primite. În acest scop, prin hotărâri ale consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, se constituie comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe şi se vor stabili şi da publicităţii, prin afişare la sediul primăriilor, criteriile în baza cărora se repartizează locuinţele, actele justificative necesare care însoţesc cererea şi locul de primire a cererilor.

(2) La stabilirea criteriilor se va ţine seama de prevederile art. 1 alin. (3) şi (4) şi, respectiv, ale art. 42 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cadrul fiecărui criteriu, la stabilirea ordinii de ierarhizare a cererilor se vor avea în vedere:

a) condiţiile de locuit ale solicitanţilor;

b) numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitanţii;

c) starea sănătăţii solicitanţilor sau a unor membri ai familiilor acestora;

d) vechimea cererilor.

(3) Comisiile constituite conform alin. (1) vor analiza anual cererile pentru locuinţe şi vor prezenta spre aprobare consiliilor locale, înainte de fundamentarea proiectelor de bugete locale pentru anul următor, lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. După aprobare, listele se vor afişa la sediile primăriilor.

(4) Contestaţiile împotriva hotărârilor consiliilor locale şi, respectiv, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu privire la lista prevăzută la alin. (3) se vor adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii.

Art. 3.

În limita numărului şi structurii locuinţelor disponibile în fondul constituit potrivit art. 1 alin. (2), consiliile locale şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor emite repartiţii în ordinea stabilită în lista prevăzută la art. 2 alin. (3) rămasă definitivă.

NU EXISTĂ NICIO HOTĂRÂRE DE CONSILIU LOCAL IN 2014-2015 cu privire la așa ceva, NU EXISTA LISTE AFIȘATE !!!

Art. 9.

(1) În scopul asigurării fondurilor necesare pentru finanţarea executării construcţiilor de locuinţe sociale destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor prevedea pentru fiecare dintre construcţiile respective sumele aferente, pe surse de finanţare, inclusiv sumele necesar a fi alocate în completare de la bugetul de stat.

(2) În susţinerea sumelor solicitate pentru alocaţiile de la bugetul de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor prezenta separat sumele necesare pentru terminarea locuinţelor începute de cele necesare pentru construcţiile noi.

Art. 11.

(1) Consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor aproba listele cuprinzând construcţiile de locuinţe care urmează să se realizeze din fondurile aflate în conturile deschise la Trezoreria Statului.

(2) În listele prevăzute la alin. (1), cuprinzând construcţiile de locuinţe, se vor preciza numărul, structura după mărime şi amplasamentul acestora.

Despre ce Buget local vorbim, despre ce amplasament, despre ce Fonduri alocate de la MDRAP atâta timp cât nu exista LEGAL amplasamentul aprobat de CL Bușteni conform raspunsurilor venite de la autoritățile implicate?

Apoi Legea 114/96 – Legea locuinței pentru cel de-al doi-lea bloc, tot in curtea școlii:

CAPITOLUL II – Dezvoltarea constructiei de locuinte

Art. 7. Consiliile locale pot realiza din depozitele special constituite locuinte cu suprafetele construite prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege, exercitand controlul asupra pretului de vanzare, in vederea inlesnirii accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, in urmatoarea ordine de prioritate:

a) tinerii casatoriti care, la data contractarii locuintei, au, fiecare, varsta de pana la 35 de ani;

b) persoanele care beneficiaza de facilitati la cumpararea sau construirea unei locuinte, potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicata;

c) persoanele calificate din agricultura, invatamant, sanatate, administratie publica si culte, care isi stabilesc domiciliul in mediul rural;

d) alte categorii de persoane stabilite de consiliile locale.

Art. 13.

Deschiderea finantarii si inceperea lucrarilor din fonduri publice se efectueaza dupa contractarea cu viitorii beneficiari a cel putin 70% din numarul locuinteior prevazute a fi incepute.

Art. 16.

Lista cuprinzand numarul, structura pe numarul de camere si amplasamentul locuintelor, precum si lista persoanelor care vor beneficia de locuinte, in ordinea de prioritate stabilita conform art. 7 de catre consiliile locale, se afiseaza la sediul acestora.

CAPITOLUL lll – Inchirierea locuintelor

Art. 21.

Inchirierea locuintelor se face pe baza acordului dintre proprietar si chirias, consemnat prin contract scris, care se va inregistra la organele fiscale teritoriale, si va cuprinde:

a) adresa locuintei care face obiectul inchirierii;

b) suprafata locativa si dotarile folosite in exclusivitate si in comun;

c) suprafata curtilor si a gradinilor folosite in exclusivitate sau in comun;

d) valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acesteia si modul de plata;

e) suma platita in avans in contul chiriei;

f) locul si conditiile in care se realizeaza primirea si restituirea cheilor;

g) obligatiile partilor privind folosirea si intretinerea spatiilor care fac obiectul contractului;

h) inventarul obiectelor si al dotarilor aferente;

i) data intrarii in vigoare si durata;

j) conditiile privind folosinta exclusiva si in comun a partilor aflate in coproprietate;

k) persoanele care vor locui impreuna cu titularul contractului;

I) alte clauze convenite intre parti.

CAPlTOLUL V – Locuinta sociala

Art. 41. Locuinta sociala se realizeaza cu respectarea suprafetei utile si a dotarilor stabilite in limita suprafetei construite, potrivit anexei nr. 1 la prezenta lege.

Pentru locuintele care se realizeaza prin reabilitarea constructiilor existente se considera obligatorii numai prevederile legate de dotarea minima.

Art. 42. Au acces la locuinta sociala, in vederea inchirierii, familiile cu un venit mediu net lunar realizat in ultimele 12 luni sub nivelul venitului net lunar pe familie, pentru care se acorda ajutor social potrivit legii, majorat cu 10%.

Nivelul minim astfel calculat va fi corectat periodic de Guvern, in functie de evolutia situatiei economice si sociale, incepand cu anul 1996.

Venitul net lunar pe familie se stabileste pe baza declaratiei de venit si a actelor doveditoare potrivit prevederilor legale.

Declaratiile de venit, facute cu nesinceritate, atrag raspunderea materiala sau penala, dupa caz.

Art. 43. Locuintele sociale se repartizeaza de catre consiliile locale pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, in conditiile prevederilor prezentului capitol, si de ele pot beneficia, in ordinea de prioritate stabilita de consiliile locale, urmatoarele categorii de persoane: tinerii casatoriti care au fiecare varsta de pana la 35 de ani, tinerii proveniti din institutii de ocrotire sociala si care au implinit varsta de 18 ani, invalizii de gradui I si ll, persoanele handicapate, pensionarii, veteranii si vaduvele de razboi, beneficiarii prevederilor Legii nr. 42/1990, republicata, si ai Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, alte persoane sau familii indreptatite.

Art. 44. Contractul de inchiriere se incheie de catre primar sau de catre o persoana imputernicita de acesta, cu beneficiarii stabiliti de consiliul local, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza declaratiei de venituri si a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.

Nivelul chiriei nu va depasi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferenta pana la valoarea nominala a chiriei, calculata potrivit art. 31, va fi subventionata de la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situata locuinta sociala.

Art. 45. Titularul contractului de inchiriere este obligat sa comunice primarului, in termen de 30 de zile, orice modificare produsa in venitul net lunar al familiei acestuia, sub sanctiunea rezilierii contractului de inchiriere.

In cazurile in care venitul net lunar pe familie s-a modificat, autoritatea administratiei publice locale va opera modificarea chiriei si a subventiei acordate, cuvenite proprietarului .

Art. 48. Nu pot beneficia de locuinte sociale, potrivit prezentei legi, persoanele sau familiile care:

a) detin in proprietate o locuinta;

b) au instrainat o locuinta dupa data de 1 ianuarie 1990;

c) au beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte;

d) detin, in calitate de chirias, o alta locuinta.

CAPITOLUL IX – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 67.

Guvernul raspunde de aplicarea unitara, pe intreg teritoriul tarii, a politicii de dezvoltare a constructiei de locuinte.

Programul de dezvoltare a constructiei de locuinte se elaboreaza de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pe baza fundamentarii organelor administratiei publice centrale interesate, consiliilor judetene si locale, in acord cu documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

Oricum o dăm, o dăm de GARD, pentru că NU EXISTĂ HCL-uri cu LISTE FINALE, să știe fiecare când ii vine rândul, nu există amplasament, nu există Buget local cu alocări concrete, nu există nimic, doar minciuni, manipulări amenințări și ILEGALITĂȚI pe de-o parte și dorința de votare, revotare și imagine, care pe termen lung va duce la distrugerea totală și irevocabilă a ORAȘULUI BUȘTENI.

Acum că s-a mai lămurit problema cu prioritățile și cine ar trebui să ”ne ia gâtul” că ne impotrivim LOCAȚIEI… Cel mai bine ar fi ca cele 93 de persoane/familii să ajungă un pic la Primărie și fiecare să vadă pe ce loc este ( nu exista lista definitiva afisata nici in 2014 nici in 2015) iar primii 36 să se gândească la ceilalți 57 de sub linie când va fi făcuta publică lista ( dacă va fi ) nicidecum la noi ăștia cu LOCAȚIA și să se gândească cum au ajuns pe locurile eligibile in detrimentul celor care intr-adevăr aveau nevoie de un acoperiș social.

Dar odisea oiștei in gard nu se termină aici, nu, continuă pentru că după primul articol …

raspuns garda de mediu raspuns ISC Buc

🙂 🙂 Așa răspund autoritățile implicate … ca la final să vedem că AUTORIZAȚIILE DE CONSTRUIRE AU FOST EMISE ILEGAL, făra nimic real la bază, doar pentru că așa a vrut cineva.

raspuns mecs

Când vrei să induci in eroare autorități de stat scri că intrarea se va face pe altă stradă dar poate explică cineva următoarea fotografie :

poze_03

Intr-adevăr este intrarea sau drumul de trecere din partea dreaptă a scolii către unul din blocurile sociale care vine din DN 1 🙂 , unde in ultimul timp s-au făcut ”amenajări” prin tăierea copacilor pentru crearea accesului .

poze_01 poze_02

Și …………..

HCL 89 suspendare

Așadar LOCAȚIA, deocamdată este ILEGALĂ , autorizațiile emise sunt ilegale, răspunsurile tuturor in afară de MECS sunt abuzuri și tot așa!

Și acum intrebări fără raspuns 🙂 :

-Cum se poate ca nici ISC Prahova sau București, Garda de Mediu, Prefectura, MDRAP, etc să nu ”vadă” că LEGEA fiecăruia dintre ei a fost incălcată și că totul este un abuz sfruntat ???

-Cum va emite un Ministru al educației un ordin pentru construirea de blocuri sociale in curtea unei școli ?

-De ce CL Bușteni doar VOTEAZĂ fără să citească materialele ?

-Oare va răspunde cineva dintre cei care au votat și semnat ilegalități, efectul fiind neconstruirea de locuințe atât de necesare celor care au nevoie de ele?

– Ce simt cele 93 de familii atunci când văd că au fost ”duse cu preșul” de către CL Bușteni.

– De ce nu s-au afișat listele definitive cu viitorii chiriași așa cum spun legile sus menționate ?

– De ce atâta GRABĂ ?

Și ar mai fi …

___Vizualizari 1391

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
Când vulpile vorbesc – la Bușteni

Acum, de când am devenit persoană publică :) , de la  simplu cetățean cârcotaș de pe tușă, fel de fel...

ZP-Ansamblul-fabricii-de-hartie
Blocuri sociale la Bușteni in curtea Școlii și lista viitorilor locatari

Acest articol este dedicat in primul rând locuitorilor get beget din Bușteni iar apoi celorlalți. Nu voi  incepe cu ”Să...

Close