Așa facem noi turism ? Așa ne promovăm?

Cu toate că puteți citi comentariul care urmează ( mai jos in ghilimele)  și la ”comentarii”, m-am gândit să acord un pic de atenție acestui subiect deoarece aceste intâmplări trag un semnal de alarmă in ceeace privește ”monopolul” transportului in Bucegi. De câteva săptămâni am semnalat că in Bucegi s-a luat o măsură abuzivă, aceea de a se pune ”BARIERĂ” pe un drum care a fost public, Traseul AUTO  Sinaia – Cabana Babele ( după unii chiar pănă la releul Coștila și mai departe).

Câteva precizări la acest comentariu:

* 2.iulie 2013 a fost MARȚI – zi de revizie  și intr-adevăr in acea dimineață nu era nimeni ( turiști) la telecabina Bușteni – Babele insă telecabina a mai urcat și coborât cu turiști. Fotografiile din articolul  cu vaca, boul, fluturele și floarea sunt realizate pe drumul spre cartierul Fierăstrău tocmai in acea zi.

*”bișnițarii” la care se face referire sunt soferii de jeep-uri cărora ”conducerea monopolistă le-a acordat primul ajutor in punerea barierei” din Piatra Arsă, pe care eu unul ii susțin in continuare și voi avea un articol interesant despre intâlnirea celor 30 de JEEP-isti cu conducerea Administrației Parcului Natural Bucegi.

* Cu toate că nu am nici o implicare sau răspundere față de cele intâmplate imi cer scuze in numele Arealului Bucegilor, pentru imaginea necorespunzătoare a serviciilor turistice și conexe cu care s-a confruntat domnul Dan P și ii mulțumesc pentru semnalul de alarmă pe care l-a tras. Sper că la nivelul conducerii ( București ) nu se cunoșteau aceste aspecte și vor fi remediate in cel mai scurt timp, pentru că intr-adevăr aceste aspecte duc la scăderea fluxului turistic in Arealul Bucegilor și așa afectat de criza economică și de imagine prin care trecem.

* Dacă aceste aspecte nu s-au petrecut așa, ”Telecabina Bușteni” poate da un comunicat sau o desmințire direct la Comentarii sau trimise pe aresa de email.

HPIM5731

 

” bușteni telecabina

deși în internet pi pe prospecte scrie ca telecabina funcționează până la ora 17,45 la ora 16 .45 pleacă tot personalu pentru a ajunge cit mai repede acasă în mult iubitul sfârșit al programului de lucru. Turiști care plătesc și sunt informați prost nu sunt atât de important pentru oameni care lucrează și primesc salariile de la telecabina Bușteni.
Pe data de 02.07.2013 am urcat di Bușteni cu telecabina spre Babele .In Bușteni ești întâi acostat de bișnițari care ne au mințit ca la telecabina e o coda de 2 ore iar când am ajuns la telecabina erau doar 3 persoane acolo.iar la întrebarea dacă se poate ajunge cu mașina până la Piatra Arsa iar ne au mințit spunându ne ca nu se poate cu mașina mica ci doar cu jeep urile lor .ok

Am ajuns la telecabina unde fiind numai 6 persoane în total ,am mai așteptat încă 15 minute pentru a mai și alți turiști fiind prea putini turiști ,deci am avut timp sa așteptăm.

Am ajuns sus la Babele unde am hotărât cu familia sa coborâm pe Jepii Mari pe la ora 15.30 băiatul meu și a luxat piciorul .
Asa ne am hotărât sa ne întoarcem la telecabina văzând ca avem destul timp.
La ora 17 și 10 minute aproape am ajuns la Babele am văzut ca vine o telecabina iar eu am început sa alerg pentru ai ruga sa ne aștepte iar soția mea a început sa facă semne cu mana dar deși ne au văzu și ei știau ca nu mai vine alta telecabina acum nu au mai aut cele 15 timp sa aștepte .>Iar clădirea dela telecabina era închisa.
Deci ii mulțumesc vatmanului plin de omenie :( care ne a așteptat și ne lăsat cu un copil de 9 ani cu o luxație și durere vara nici un ajutor)

Acest oameni nu au ce cauta în a LUCRA CU OAMENI:
Pe la ora 17 și 20 de minute a părut o telecabina am întrebat vatmanul dacă mai pleacă și i am explicat problema cu copilul nostru .
Răspunsul a fost unul pe măsura ca pe el nu l interesează ca nu e treaba lui el e paznicul și ca tot angajați au plecat acasă deși programul de munca este până la 17.45.Iar pt a reporni telecabina ne a spus o poveste foarte frumoasa ca trebuiesc 14 lucrători pentru a repune telecabina în mișcare .
Intre timp soția mea a plecat înspre Piatra Arsa pentru a chema ajutor.
I acea las timp o alta pereche de turiști care m au întrebat ce cu telecabina le am explicat ca nu mai vine niciuna .
Au rămas perpelesc și au spus ca ultima telecabina trebuie sa plece la 17 ,45
au ,cerut nr de telefon al șefului de la telecabinei di Bușteni , și doamna (Turista) a sunat .
Sa explicat situația și programul afișat în internet și în prospecte i sa răspuns ca nu e nimic de făcut.

Dar minune , doamna și a spus numele și ca i vom da în judecat pentru ca nu respecta programul și de ne acordare de prim ajutor.

Iar minune după 5 minute telecabina sa pus în mișcare și asa am ajuns Bușteni.

Doresc sa Mulțumesc acestei doamne care ne a salvat în fata neomenie minciuni și a neprofesionalismului angajaților de la telecabina Bușteni

Dan P

ogs cable

although the package pi writes that internet cable works until 17.45 at 16 .45 Personnel leaving everything to get home as soon as the end of the program beloved work. Tourists who pay poorly informed and are not so important for people who work and receive wages from cable Logs.
On 07/02/2013 I went to Old Women di Logs cable car.’re In logs first accosted by pushy that we were lied to encode a cable car for 2 hours and when we arrived at the cable car were only 3 people acolo.iar to whether can be reached by car in Piatra Arsa and lied telling us that we can not drive the jeep small but their sites. okay

We arrived at the cable car where the only 6 people in total, we waited another 15 minutes to May and other tourists are too few tourists, so we had time to wait.

I got up at Old Women where we decided to descend on Jepii Large family at 15.30 and sprained my foot boy.
So we’ve decided to go back to cable seeing as we have enough time.
At 5:10 p.m. we’re almost at Old Women comes a cable I saw and I started running to meet us and ask my wife began making hand signs but though they saw us and they knew that no Now comes another cable aut not have time to wait for the 15.> from the cable car and the building was closed.
So thank motorman kind-hearted (we waited and we left with a child of 9 years with no summer dislocation and pain relief)

These people do not belong in the work with people:
At around 5:20 p.m. seemed a cable car The driver asked if I leave and I explained the problem with our child.
The answer was one move as he did not care that he’s not his job as a security guard and all employees went home while the program is working to restart the cable for 17.45.Iar told us a beautiful story that should 14 workers to restore cable moving.
Meanwhile my wife went into Piatra Arsa to call for help.
I leave that for another couple of tourists who asked me what I have explained that the cable car is not coming either.
Remained squirm and said that the last cable car has to go to 17, 45
have asked the phone number of the head of the cable car di logs, and Mrs. (tourists) called.
He explained the situation and the program displayed in the internet and in the prospectus was answered that there is nothing to do.

But miracle lady and said that i will name and sue for not respecting our program and first aid.

And wonder after 5 minutes cable car was moved and so I came Logs.

I want to thank the lady who saved us in the face of inhumanity lies and unprofessionalism employees from cable Logs

Dan P

logs Kabel

obwohl das Paket pi schreibt, dass Internet-Kabel funktioniert bis 17.45 bei 16 .45 Personalaufwand lassen alles mit nach Hause, sobald das Ende des Programms geliebten Arbeit zu bekommen. Die Touristen, die schlecht informiert zu bezahlen und sind nicht so wichtig für die Menschen, die arbeiten und erhalten Löhne von Kabel-Logs.
Am 07.02.2013 ging ich zu Old Women di Logs Seilbahn. ‘Re In Stämme zuerst von aufdringlich angesprochen, dass wir belogen wurden, um eine Seilbahn für 2 Stunden codieren und wenn wir an der Seilbahn angekommen waren nur 3 Leute acolo.iar, ob kann mit dem Auto in Piatra Arsa erreicht werden und gelogen zu sagen, dass wir nicht fahren mit dem Jeep klein, aber ihre Websites. Ordnung

Wir kamen an der Seilbahn, wo die nur 6 Personen insgesamt, wir warteten weitere 15 Minuten bis Mai und andere Touristen sind zu wenige Touristen, und so hatten wir Zeit zu warten.

Ich stand an der alten Frauen, wo wir beschlossen, auf Jepii Große Familie um 15.30 Uhr steigen und meinen Fuß verstaucht Junge.
Also haben wir beschlossen, zurück zu Kabel da wir genug Zeit haben.
Am 05.10 sind wir fast am alten Frauen kommt ein Kabel sah ich, und ich fing an zu laufen, um uns zu treffen und meine Frau fragen begann mit der Herstellung Handzeichen, aber wenn sie uns sahen, und sie wusste, dass kein Jetzt kommt ein anderes Kabel aut keine Zeit, um für die 15 warten.> von der Seilbahn entfernt und das Gebäude war geschlossen.
Also danke motorman gutherzig (wir warteten und wir verließen mit einem Kind von 9 Jahren ohne Sommer Luxation und Schmerzlinderung)

Diese Menschen wissen nicht in der Arbeit mit Menschen gehören:
Gegen 05.20 Uhr erschien eine Seilbahn Der Fahrer fragte, ob ich verlassen und ich erklärte das Problem mit unserem Kind.
Die Antwort war ein Zug, als er nicht darauf, dass er nicht seinen Job als Wachmann und alle Mitarbeiter nach Hause gegangen, während das Programm arbeitet, um das Kabel für 17.45.Iar starten erzählte uns eine schöne Geschichte, dass sollte 14 Arbeiter zu Kabel bewegenden wiederherzustellen.
Inzwischen meine Frau ging in Piatra Arsa um Hilfe zu rufen.
Das überlasse ich für ein paar Touristen, die mich fragte, was ich erklärt habe, dass die Seilbahn kommt nicht entweder.
Blieb winden und sagte, dass die letzte Seilbahn um 17, 45 gehen muss
haben gefragt, die Telefonnummer des Kopfes der Seilbahn di Protokolle und Mrs. (Touristen) genannt.
Er erklärte die Situation und das Programm im Internet angezeigt und in dem Prospekt wurde beantwortet, dass es nichts zu tun.

Aber Wunder Dame und sagte, dass ich zu benennen und zu verklagen wegen Nichteinhaltung unser Programm und Erste Hilfe.

Und frage mich, nach 5 Minuten Seilbahn wurde verschoben und so kam ich Logs.

Ich möchte die Dame, die uns im Angesicht der Unmenschlichkeit Lügen und Unprofessionalität Mitarbeiter gerettet Kabel Logs danke

Dan P”

Pentru a nu divaga prea mult voi scrie un alt articol astăzi cu câteva referiri la TELECABINA BUȘTENI.

___Vizualizari 628

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
0012Poianatapului
Poiana Țapului – Intersecția DN1 – Pod Zamora

Nr. 12 Fotografie realizată in 1920, reprezintă Poiana Țapului,  Magazinul "Milu", în plan secund vârfurile Caraiman si Coștila.    ...

harta-ocolitoaremica
Variante ocolitoare pentru Autostrada Comarnic – Brașov

Prima variantă de fluidizare a traficului pe DN 1 ca alternativă la efemera Autostradă București -Brașov au fost pasarelele provizorii...

Close