Raportul Curții de Conturi pentru ORASUL BUȘTENI – Totul este KO!

De ceva vreme circulă fel de fel de zvonuri prin Bușteni despre Raportul Curții de Conturi, subiect mai mult decât tabu pentru majoritatea angajaților primăriei care se fac nevăzuti numai dacă-i intrebi. Cu alte cuvinte acest raport poți crede că nu există .Păi nu există 🙂 la nivelul Orașului Bușteni, doar se vorbește despre el, dar ”cetățenii” n-au văzut măcar o filă ( nu că eu aș fi văzut vreo Decizie care incepe cu 5 si se termină cu 1 ), pentru că dacă ar fi fost public, așa la indemâna oricui, cred că ne luam toți cu mâinile de cap.

Și uite așa după multe discuții cu diverși care se tot plâng pe la colțuri că nu mai scapă de ”ĂSTA”, că nu-i face nimeni nimic pentru că e protejat de ”SUS”, imi vine ideea să caut pe net ceva oficial, nu articole de presă, cu sau fară credibilitate și … dau de :

RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2012 la nivelul județului PRAHOVA

și incep să-l citesc, și pe măsură ce citeam mă mai uitam in oglindă, mai vedeam cum imi crește părul, până la urmă am trecut prin toate stările de la pielea găinii la părul măciucă, concluzionând că pe bună dreptate Bușteniul este Orașul Campionilor.

Și ca să vedeți cum puteți să vă vindecați de chelie dacă aveți, dacă nu cel puțin să vă ia cu rău, m-am gândit să vă extrag câte ceva din acest Raport al Curții de Conturi, nu de alta dar când ziceam că suntem letargici și adormiți am ofensat vreo câteva persoane, așa că :

Inceput extras/rezumat

În anul 2013 a fost cuprins în programul de activitate al Camerei de Conturi Prahova, aprobat de Plenul Curţii de Conturi a României, un număr de 123 acţiuni de control/audit, din care au fost finalizate 112 acţiuni de control/audit (37 acţiuni de audit financiar, 8 acţiuni de control, 51 acţiuni control privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie, 15 acţiuni de control privind verificarea realităţii argumentelor invocate de conducerea entităţii în susţinerea solicitării de prelungire a termenului stabilit prin decizie şi o acţiune de audit al performanţei), 11 acțiuni aflându-se în procedura de valorificare. 

Pentru acţiunile finalizate s-au întocmit 115 acte de control (38 procese – verbale de constatare, 46 rapoarte de audit/control, 19 note de constatare, 12 note unilaterale) pentru care au fost emise 42 decizii, 4 rapoarte fiind în procedura de valorificare.

Prin deciziile emise s-a dispus un număr de 709 de măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate în activitatea financiar – contabilă, iar în situaţia în care s-a constatat existenţa unor abateri de la legalitate şi regularitate care au determinat producerea unor prejudicii, s-a transmis conducerii entităţii această stare de fapt, cu precizarea că stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestora devin obligaţia acesteia. 

Pentru un număr de 35 de măsuri din totalul de 709 dispuse prin decizii s-au formulat de către conducerile entităţilor verificate 16 contestaţii, din care 14 au fost soluţionate de comisiile constituite în acest sens. Prin încheierile pronunţate, contestaţiile au fost respinse în totalitate, cu excepţia unei singure măsuri pentru care contestaţia a fost admisă.

Sumele estimate ale abaterilor constatate la nivelul ORASULUI BUȘTENI verificate – in mii lei:

  Venituri suplimentare Prejudicii Abateri financiar contabile  
U.A.T.O. BUȘTENI 4.430 873 8.892

 

Obiectivele urmărite şi principalele constatări rezultate din acțiunile de audit/control desfășurate

A . Cu privire la acţiunile de audit financiar 

A.1. Elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului pe anul 2012 şi autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat :

c) cuprinderea cheltuielilor în bugetele locale s-a făcut fără existenţa unor fundamentări 

înscrierea în buget a cheltuielilor de personal nu a avut la bază o notă de fundamentare privind numărul maxim de posturi şi fondul de salarii aferent salariilor de bază, pornind de la numărul maxim de posturi şi nivelul salariilor medii realizate la 31.12.2011, pentru fiecare capitol de finanţare, corespunzător organigramei proprii şi a unităţilor de învăţământ finanţate prin bugetul instituţiei. Cheltuielile cu reparaţiile curente înscrise în buget nu au fost fundamentate în baza unui program anual de reparaţii, iar pentru titlul II ,,cheltuieli cu bunurile şi serviciile” nu s-a realizat o fundamentare detaliată pe structura clasificaţiei bugetare, în funcţie de necesităţile concrete de funcţionare a entităţii. abaterea s-a constatat şi la U.A.T.O. Bușteni

d) includerea în buget a obiectivelor de investiţii fără existenţa documentaţiilor tehnico-economice

înscrierea cheltuielilor de capital în proiectul de buget s-a făcut în baza unui program de investiţii întocmit, fără că obiectivele să fie fundamentate în scopul finanţării, fără ca pentru aceste obiective să fie stabiliţi indicatori de rezultate şi de eficiență, iar obiectivele nu au fost însoţite de estimarea anuală a performanţelor fiecărui program, prin care să fie precizate: acţiunile, costurile asociate, obiectivele urmărite, rezultatele obţinute şi estimate pentru anii următori, măsurate prin indicatori precişi, a căror alegere să fie justificată. abaterea s-a constatat şi la U.A.T.O. Bușteni

A.2. Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare :

a) neînregistrarea în evidenţa contabilă a unor elemente patrimoniale de natura activelor şi datoriilor

În contul 103 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale” la data de 31.12.2012 U.A.T.O. Bușteni avea înregistrată valoarea de 1.098.865 mii lei, mai mică cu 886.875 mii lei față de valoarea bunurilor aparţinând domeniului public aprobată de Consiliul Local al oraşului Buşteni prin Hotărârea nr. 56/22.05.2009.

b) neînregistrarea în evidenţa contabilă a terenurilor aparţinând domeniului public său privat al entităţilor reflectat în unităţi naturale

…nu a evaluat, evidenţiat şi înregistrat în contabilitate terenul în suprafaţa de 7,25 ha

c) înregistrarea eronată a unor operaţiuni patrimoniale

Au fost constatate abateri privind înregistrarea eronată în contabilitate :

  • a activelor fixe în curs de execuţie – U.A.T.O. Bușteni – 730 mii lei
  • a clienţilor – U.A.T.O. Bușteni – 1.606 mii lei

d) înregistrări în contabilitate fără documente justificative

La U.A.T.O. Bușteni în luna decembrie a fost scăzută din contul 103 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale” fără a se prezenta un document justificativ, suma de 42.111 mii lei cu menţiunea „reglare sold cont 103”.

l) nerespectarea clasificaţiei bugetare privind încadrarea cheltuielilor

m) neorganizarea evidenţei contabile analitice U.A.T.O. Bușteni (veniturile și cheltuielile bugetului local)

n) neconcordanţe între datele înregistrate în evidenţa fiscală şi cele consemnate în evidenţa contabilă

… Diferenţe s-au regăsit şi la U.A.T.O. Bușteni – 428 mii lei

o) neconcordanţe între datele înregistrate în evidenţa tehnico-operativă şi cele consemnate în evidenţa contabilă 

A.3. Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern) 

Desfăşurarea necorespunzătoare a activităţii de audit intern pe bază de contract de prestări servicii s-a constatat şi la U.A.T.O. Bușteni 

A.4. Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului local general consolidat, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, precum şi identificarea cauzelor care au determinat nerealizarea acestora

 primariabusteni

f) nestabilirea, neevidenţierea şi neîncasarea în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege a taxelor pe clădiri/teren din cedarea folosinţei imobilelor (clădiri, terenuri) proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale

În perioada 01.03.2011 – 30.09.2013, organele de specialitate din cadrul U.A.T.O. Buşteni nu au impus clădirile aparţinând domeniului public și privat al oraşului, aflate în folosința S.C. Kalinderu Service S.R.L. Buşteni, în timpul auditului fiind stabilită o diferență de taxă pe clădiri de 280 mii lei.

r) nu a fost urmărită în mod constant încasarea veniturilor datorate de contribuabili

La U.A.T.O. Bușteni doi contribuabili au fost înscrişi în lista de insolvabili, cu toate că pe site-ul Ministerului de Finanţe figurează cu declaraţii depuse în anul 2013, iar în cazul a două societăţi, deşi au fost radiate, organele de specialitate nu au solicitat scăderea debitelor din activ.

t) prescrierea dreptului de a cere executarea silită a creanţelor bugetare

neurmărirea în termenele legale de prescripţie a veniturilor din amenzile contravenţionale aplicate persoanelor fizice – abaterea s-a constatat si la U.A.T.O. Bușteni – 150 mii lei

w) menţinerea nelegală a unor disponibilităţi în regim extrabugetar

U.A.T.O. Bușteni în anul 2012 a încasat venituri în regim extrabugetar de 774.361 lei, la data de 31.12.2012 menţinând disponibilităţi în afara bugetului de 39 mii lei.

A.5. Calitatea gestiunii economico-financiare

a) acordarea unor drepturi de natură salarială personalului din cadrul primăriilor cu încălcarea prevederilor legale care reglementează sistemul de stabilire a salariilor pentru personalul din sistemul bugetar 

– includerea în salariile de bază a unor sporuri salariale pentru membrii Comisiilor locale de fond funciar – Plăţi nelegale s-au constatat la U.A.T.O. Bușteni – 96 mii lei

plata unor drepturi salariale fără bază legală – În perioada 01.01.2011 – 31.08.2013 U.A.T.O. Bușteni a acordat nelegal fiecărui membru al echipei de implementare a unui proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare majorări de 50%, 75%, respectiv 25 de clase de salarizare, aplicate la salariul de bază lunar, peste majorarea legală corespunzătoare timpului efectiv în care salariaţii puteau să desfăşoare activităţile specifice implementării proiectului, plăţile nelegale fiind de 373 mii lei.

e) plăţi nelegale pentru lucrări supradimensionate prin înscrierea unei cantităţi mai mari decât cele real executate, rezultate din măsurători – Plăţi nelegale s-au constatat şi la U.A.T.O. Bușteni – 102 mii lei

g) plăţi pentru lucrări şi servicii supraevaluate sau nerealizate – Plăţi nelegale s-au constatat şi la U.A.T.O. Bușteni – 37 mii lei.

l) cheltuieli neprevăzute de legislaţia pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe suportate nelegal din bugetul local s-au constatat la U.A.T.O. Bușteni unde au fost decontate instalaţii interfon în suma de 116 mii lei.

aa) necuprinderea în operaţiunile de inventariere a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

…s-a constatat că efectuarea inventarierii a avut un caracter formal, abaterile referindu-se la:

neîntocmirea corectă a documentelor inventarierii;

neinventarierea tuturor elementelor de activ şi pasiv;

neîntocmirea listelor de inventariere separate, cu înscrierea tuturor elementelor prevăzute de actul normativ pentru bunurile din domeniul public al statului, domeniul privat al U.A.T.-urilor, active necorporale, active fixe corporale, precum şi active închiriate/concesionate, bunurile aflate asupra angajaţilor la data inventarierii. 

bb) neefectuarea reevaluării tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege

dd) încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea şi gestionarea patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.

La U.A.T.O. Bușteni s-a constatat vânzarea nelegală a unor suprafeţe de teren prin negociere directă, fără ca pe acestea să fie edificate construcţii, existența construcţiilor pe un teren propus spre vânzare fiind singura derogare legală de la aplicarea procedurilor de licitaţie publică, valoarea abaterii fiind de 150 mii lei. De asemenea, fără a avea bază legală au fost atribuite în folosinţă gratuită două suprafeţe de teren de 1,25 ha unui număr de 2 persoane. 

Sfârșit extras/rezumat

 

Deci la Bușteni totul este OK sau KO ! 

Vorba lui Eminescu … dormi in pace !

Sursă Raport – Curtea de Conturi Prahova – Click Raport.

Notă:

Pe timpuri, toți șefii erau plictisiți iar când le recomandam să citească câte un material imi spuneau ” Adu BĂ și tu un rezumat”, astfel acest articol este un rezumat al Raportului Curții de Conturi doar pentru Orașul Bușteni pentru a nu vă plictisi prea mult .

Dacă verificați link-ul, cei plictisiti, citiți numai la urmatoarele pagini si puncte: 10 c, 11 d, 12 a,b,c, 13 d, 14 l,m,n, 15 o, 17 s, 19 f, 21 r,t, 22 w, 23 a, 24 alin 2, 25 e, 26,g, 27 l, 29 aa,bb, 30 dd. 

Sper să nu-mi fi scăpat nimic!

Dacă vreți să aflati si mai mult, adică denumiri de firme, persoane, sume, și multe alte ”legalități”, etc cereti PUBLIC (in baza dreptului la informare, transparență,etc) DECIZIA 51 a Curtii de Conturi, de prin 28.11.2013 care ar trebui să aibă vreo 23 de pagini … direct de la Primaria Bușteni și după ce vă minunați puteți să-mi transmiteți și mie un exemplar scanat pe e-mail pentru al publica pentru informarea cetățenilor . 🙂

Ce este intre Inceput și Sfârșit extras NU este PAMFLET , ce nu este ESTE 🙂 !

Poți aprecia, comenta, distribuii, funcție de dispoziție sau conștiință, te rog insă nu printa pentru că nu este ecologic !

 

___Vizualizari 23984

2 thoughts on “Raportul Curții de Conturi pentru ORASUL BUȘTENI – Totul este KO!

    1. Așa cum arată străzile din Bușteni, așa sunt și creierele celor din primărie. Astăzi banii contribuabililor se duc în borduri ( vezi București anii 2000). Străzile sunt praf. Hai să învățăm de la vestici (au trecut 30 de ani). Ne dorim și vrem un orășel de munte curat, cochet….. Dezvoltarea înseamnă proiecte, înseamnă bunăstare, locuri de muncă (nu asistați social), infrastructura turistică nu lucrări făcute după ureche de firme’prietene’….. Mai am o constatare de facut:
      De ce primarul trebuie să fie ales politic? Oare nu ar fi normal să fie angajatul comunității? Să reprezinte interesul comunității, nu cel al partidelor, oricare ar fi ele. Mulțumesc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
00011poianatapului
Poiana Tapului – Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena

Fotografie realizată în 1936, reprezintă Poiana Țapului, Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, sfințită în ziua de duminică 13 decembrie...

urs1
Subiect sensibil şi controversat: URSUL CARPATIN

Un demers jurnalistic, mult asteptat, cel putin de mine: "Duminica, 3 martie, de la 18:00, intr-o noua editie a emisiunii...

Close