Cum se vor majora cu pană la 500% impozitele la Bușteni

Stiu că nu interesează pe nimeni ziua de poimâine, sau chiar ziua de mâine pentru că tuturor ne place prezentul insă , având noi locuitorii acestui oraș doar orizontul zilei de astăzi, mâine când ni se intâmplă să scoatem din buzunar sume astronomice o să spunem că ”n-am știut”, e de vină Primarul, Consiliul, mama lui Ștefan cel Mare și tatăl lui Mihai Viteazul, etc.

In principiu, la acel moment ”veți avea cu toții dreptate” numai că va fi ilegală, deoarece din 1 aprilie 2021 , ”zace ” la consultare publică pe site-ul primăriei Bușteni proiectul de hotărâre :

Daaaaa!

Acest titlu te duce cu gândul că cineva nu prea știe ce vrea și dacă nu deschizi ”mori prost” iar dacă il deschizi ” rămâi prost”, că nu ințelegi din prima ce te va lovi in 2022!

Da ! ați citit bine … ( tot documentul – 22 pagini il găsiți la sfârsitul articolului )

Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Regulamentului privind stabilirea criteriilor de identificare și incadrare a clădirilor și terenurilor neingrijite situate in intravilanul Orașului Bușteni” 

Știți cum este când una spui dar alta gândești să faci, insă este și o boală când una scrii dar de fapt tu ai scris altceva și se numește cred dislexie.

Exemplu :

Promisiune – Voi construi un pod … dar construiești un parc

Dislexie – Ana are mere … Construcțiile vor fi impozitate cu până la 500%

In principiu, cine a postat acest anunț pe pagina primăriei ar trebui să fie avansat !

Trecând mai departe , ar mai fi o problemă, pentru că acest proiect face referire la un regulament și nu la Hotărârea propriu zisă, care se va aproba, respectiv de majorare cu până la 500% a impozitelor pentru clădiri și terenuri cu intrare in vigoare in 2022.

Astfel , această ”consultare publică” este de fapt ”praf in ochi” pentru că și dacă se vor face amendamente, acestea se for face la aceste criterii nicidecum la majorările de impozite.

Dpdv al Codului administrativ, aprobarea regulamentelor se face cu minim 70% din voturi in C.L, adică cu minim 10 voturi PENTRU!

Pun pe seama faptului că este nevoie de bani la Buget de se dau astfel de hotărâri de majorare , dar acestea vor afecta grav situația financiară a locuitorilor orașului nostru și nu vor avea rezultatul scontat mai ales că este o hotărâre discriminatorie, deoarece afectează doar proprietarii de imobile tip Casă sau terenuri agricole, nicidecum instituțiile publice care nu platesc impozit pe clădiri și terenuri deoarece sunt de utilitate publică. Intr-adevăr, au valoare dar e altceva.

In al doi-lea rând, este discriminatorie hotărârea deoarece TOATE imobilele tip BLOC, au fost reabilitate termic pe bani guvernamentali și din Bugetul local până in 2017 și totodată conform legii , beneficiarii au avut și diminuări ale impozitelor pentru o perioadă de 3 ani.

Deci nu este corect !

Bun. Asta nu inseamnă că scriu acest articol ca să mă aflu in treabă, ci vin și cu propuneri in vederea rezolvării problemelor ”vizuale” ale clădirilor neingrijite.

In primul rând , proiectul de hotărâre va trebui completat cu  LEGEA nr. 273 din 25 noiembrie 2020 , care rezolvă preambul sau motivul declarat al  hotărârii , respectiv rezolvarea problemelor vizuale negative pentru turisti, locuitori, etc, prin parteneriat cu cetățeanul, nicidecum ”belirea lui” . 

Această lege zice cam asa:

LEGE nr. 273 din 25 noiembrie 2020pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale

EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1133 din 25 noiembrie 2020

Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNIC Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 1(1) Prezenta ordonanță stabilește obligațiile și răspunderile care revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice, operatorilor economici și persoanelor fizice și juridice pentru buna gospodărire a localităților, pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul acestora.

(2) Asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul localităților, buna gospodărire a acestora și respectarea normelor de igienă constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, a operatorilor economici și a altor persoane fizice și juridice.

2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Organizarea, derularea și participarea la activitățile edilitar-gospodărești constituie o obligație permanentă a consiliilor județene, a consiliilor locale și a primarilor, a autorităților și instituțiilor publice, a operatorilor economici, cu sau fără personalitate juridică, precum și a celorlalte persoane fizice și juridice.

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 4 În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin potrivit prezentei ordonanțe, consiliile județene și consiliile locale, precum și primarii vor adopta și vor dispune măsurile ce se impun pentru asigurarea participării persoanelor fizice și juridice, a instituțiilor publice și a operatorilor economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curățeniei în interiorul localităților și în afara acestora, la efectuarea la timp a activităților gospodărești.

4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 5 Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice au obligația să efectueze lucrările de întreținere și curățenie a clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea sau în folosința lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum și a oricăror alte spații utilizate de acestea.

5. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 6 Persoanele fizice și juridice au obligația să asigure îngrijirea clădirilor și a terenurilor aflate în proprietatea sau în folosința lor, a anexelor gospodărești, curților, împrejmuirilor și să păstreze ordinea și curățenia pe străzi, drumuri, în piețe, parcuri și grădini, în celelalte locuri publice, precum și în mijloacele de transport în comun.

6. La capitolul III, titlul secțiunii 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Secţiunea 1 Obligațiile instituțiilor publice și ale persoanelor fizice și juridice

7. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 9(1) Instituțiilor publice și persoanelor fizice și juridice le revin următoarele obligații:

a) să întrețină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodărești, curțile și împrejmuirile acestora, precum și instalațiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparații, amenajări și a altor lucrări specifice;

b) să asigure curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la frontul străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;

c) să asigure repararea, spălarea geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor și a fațadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curățarea și zugrăvirea periodică a acestora;

d) să asigure curățenia pe terenurile și locurile de depozitare aflate în proprietate, precum și pe căile de acces;

e) să asigure curățenia și igiena în imobilele și incintele deținute sub orice formă, inclusiv prin activități de curățare, dezinsecție și deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;

f) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum și materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autoritățile administrației publice locale;

g) să mențină curățenia trotuarelor, a părții carosabile, a locurilor publice și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

h) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate și de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;

i) să respecte măsurile stabilite de lege și de reglementările locale pentru asigurarea igienei publice și curățeniei în localități;j) să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;

k) să curețe și să întrețină șanțurile, rigolele și podețele aferente proprietății;

l) să finalizeze construcțiile începute, pe baza autorizațiilor eliberate de primari, în condițiile și în termenele stabilite de acestea;

m) să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spațiilor marcate expres de administratorul domeniului public.

(2) Asociațiile de proprietari vor prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre obligațiile ce revin proprietarilor, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, și vor răspunde pentru realizarea acestora în fața autorităților administrației publice locale.

8. La capitolul III, secțiunea a 2-a, cuprinzând articolele 10 și 11, se abrogă.

9. După articolul 24 se introduc două noi articole, articolele 24^1 și 24^2, cu următorul cuprins:Articolul

24^1(1) În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), e), f), h), i) și k) în termenele notificate de primar, de 30 de zile, sau de persoanele împuternicite de acesta, primarul poate aproba executarea de către autoritatea administrației publice locale a acțiunilor de curățare și igienizare. Lucrările se efectuează în numele și pe cheltuiala proprietarilor notificați, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul local, cu condiția constituirii dreptului de creanță și a recuperării cheltuielilor de la proprietarii notificați în condițiile legii.

(2) În toate cazurile în care proprietarul notificat conform alin. (1) nu permite accesul în imobilul supus lucrărilor de intervenție în vederea executării acestora de către autoritatea administrației publice locale, primarul solicită autorizarea instanței judecătorești competente, prin ordonanță președințială, dată cu citarea părților.

Așadar, există soluții legale și legi, nicidecum abordarea asta HAIDUCEASCĂ !

Stiu că e greu să se gândească cineva din aparatul executiv la soluții care presupun muncă de teren pentru identificare, evaluare, licitații, viziuni bugetare, prioritizări ale lucrărilor functie de impactul vizual , etc, este mult mai simplu, conform proiectului de hotărâre, să te duci cu doi colegi, să ”identifici vizual” o clădire să-i faci un punctaj tot vizual pe urmă să-i trimiti o notificare, astepți 6 luni și dacă persoana nu a ”rezolvat” … poc , impozit de 5 ori mai mare … mamă cum am adus bani la buget !

Ca să nu mai vorbim de faptul că se crează un precedent periculos, deoarece nu ”se explică” cum vor fi alese ”victimele” , căci nu ține ” drumurile și arterele principale” pentru că … majoritatea străzilor din Bușteni sunt in Zona A .

Totodată … există pe net un interviu al unui fost edil care spunea că 80% din funcționari iau ”șpăguță” , interviu cu care nu am fost de acord, dar … cine garantează că la momentul ”identificării vizuale” nu se impiedică comisia și nu trece la altcineva ( personalul din primărie este același )

Pe de altă parte, trebuie să se țină seama de situația financiară a proprietarilor, pentru că există imobile retrocedate care au fost aproape distruse iar la restituire proprietarii s-au luat cu mainile de păr, există persoane in vârstă cu pensii mici și fără copii sau rude care nu au posibilitatea de a reabilita clădirea, există someri, există … multe , multe , aspecte.

Suntem egali in fața legii, corect, totuși uite că există si această lege care spune ce am scris eu cu roșu.

O altă soluție ”și mai de impact ” ar fi   2021-2027 & Planul Național pentru Relansare și Reziliență – proiectele de regenerare urbană finanțabile din fonduri externe nerambursabile.

și care spune că :

Pentru implementarea proiectelor de regenerare urbană beneficiarii vor elabora și aproba un plan de acțiune care cuprinde măsurile stabilite, acțiunile și soluțiile propuse, denumirea investiţiilor, valoarea estimată a acestora, etapizarea realizării investiţiilor şi părţile responsabile de implementare.

Beneficiarii eligibili pentru proiectele de regenerare urbană execută lucrările aferente acestora pe amplasamentele:

 • proprietate publică sau privată a unității administrativ teritoriale;
 • asupra cărora exercită drept de folosință;
 • asupra cărora exercită drept de acces.

Se acceptă intervenții în zone tampon de maxim 100 m dintre zonele cu funcțiuni mixte delimitate și zonele monofuncționale dominante cum sunt: locuire, circulație, servicii.

În amplasamentele delimitate de zonele centrale ale localităților urbane se pot derula, printre altele, următoarele categorii de intervenții:

 • reabilitarea spațiului public și a infrastructurilor edilitare, instalații de suprafață și subterane prin  înlocuiri, extinderi, modernizări, modificări trasee rețele de apă, canalizare, electricitate, pavaje, spații verzi, căi de rulare;
 • modernizarea și reconfigurarea piețelor publice și a profilului străzilor, crearea de piste pentru biciclete, de alergare și extinderea spațiilor pietonale;
 • reabilitarea pavajelor vechi prin reutilizarea pietrei cubice existente cu valoare estetică și de patrimoniu, realizarea de noi pavaje și implementarea de soluții urbanistice și tehnice adecvate, care asigură permeabilizarea pluvială a spațiilor amenajate;
 • reabilitarea mobilierului urban degradat prin operațiuni specifice de curățare și revopsire, repararea împrejmuirilor, a stâlpilor și a lămpilor de iluminat public cu valoare istorică, a indicatoarelor și plăcuțelor cu nume de străzi;
 • montarea de mobilier urban, realizarea de sisteme de iluminat public și ambiental eficiente energetic și inteligente, montarea de indicatoare și alte elemente de semnalizare și orientare urbană, sisteme de supraveghere și de siguranță, inclusiv sisteme adecvate pentru persoanele cu deficiență de auz și vedere;
 • demolări, modernizări, extinderi, reconstruirii de clădiri destinate instituțiilor publice, de utilitate publică, sau structurilor de promovare a dialogului și participării publice a cetățenilor, centre de cultură, de informare;
 • reabilitări de fațade ale clădirilor publice, private cu asigurarea corespunzătoare a dreptului de acces/folosință;
 • reabilitarea, modernizarea curților unităților de educație, instituții publice, a terenurilor de sport și amenajarea  acestora pentru a asigura accesul în siguranță al publicului, reabilitarea, modernizarea echipamentelor amplasate pe terenurile de sport ale școlilor și liceelor, dacă acestea sunt incluse în amplasamentul proiectului;
 • renovări, măsuri de punere în siguranță și punere în valoare a monumentelor istorice, măsuri de activare a utilizării monumentelor istorice etc.

Pentru așa ceva avem la dispoziție Ordonanța de urgență nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență

care alocă in primul rând fondurile pentru intocmirea documentațiilor tehnice, SF-uri, PT-uri etc

f) proiecte de infrastructură edilitară destinate localităților rurale limitrofe localităților urbane: apă-canalizare, modernizare/extindere/reabilitare/dezvoltare de drumuri interioare ale localităților, mobilitate urbană, în parteneriat cu localitățile urbane, regenerare urbană, sistem de iluminat public, sisteme inteligente de distribuție a combustibililor de tranziție, sisteme centralizate de alimentare cu energie termică, inclusiv rețelele de transport și distribuție a energiei termice destinate localităților rurale limitrofe localităților urbane, în limita valorii de 250.000 mii lei. Ministerul Fondurilor Europene încheie contracte de finanțare pe bază de apel de proiecte după principiul primul venit – primul servit, cu prag minim de calitate stabilit prin ghidul solicitantului aprobat conform legii, în funcție de valoarea estimată a proiectului de investiții publice, dar nu mai mult de 3% din valoarea estimată a acestora. Beneficiarii finali ai fondurilor destinate realizării documentațiilor tehnico-economice sunt autoritățile publice locale ale localităților rurale limitrofe localităților urbane singure sau în parteneriat cu acestea;

După care poți accesa și fonduri europene ”grupa mare” , bineințeles  numai dacă indeplinești niște condiții minime, pe care le tot sugerez de vreo 14 ani, respectiv:

b) proiecte de infrastructură pentru mobilitate urbană, regenerare urbană, turism şi cultură, ecologizare platforme industriale, construire/reabilitare/modernizare clădiri publice, inclusiv clădiri pentru spaţii de lucru, tehnice, cazare şi desfăşurarea activităţilor instituţionale, în vederea scăderii emisiilor de carbon, investiţii în infrastructura educaţională şi dotarea cu echipamente de laborator pentru toate formele de învăţământ, inclusiv învăţământul profesional şi tehnic, învăţământul dual şi colegii centenare, învăţământul universitar, investiţii în campusuri, reabilitare/modernizare/extindere clădiri existente şi clădiri noi, reabilitare/modernizare/extindere sisteme centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice necesare populaţiei, în valoare de maximum 450.000 mii lei.

Beneficiarii finali ai finanţării sunt instituţii de învăţământ superior de stat şi autorităţi publice locale din municipii reşedinţă de judeţ, municipii şi oraşe. Pentru proiectele de construire/reabilitare/ modernizare clădiri publice, în vederea scăderii emisiilor de carbon, în categoria de beneficiari finali ai finanţării se includ şi autorităţile publice centrale.

Pentru proiectele din domeniul turismului, în categoria de beneficiari finali ai finanţării se include şi Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA. Mecanismul de alocare a fondurilor, încheiere a contractelor de finanţare, monitorizare proiecte, raportare, precum şi orice alte măsuri este cel prevăzut de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM).

Pentru că Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027 , spune ,

La articolul 5 alin. (1) se modifică și va avea următorul cu cuprins:
”(1) Proiectele de infrastructură din domeniile prevăzute la art. 2 lit. a)-j) pentru care se acordă sprijin financiar în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice trebuie să se încadreze în obiectivele prevăzute în documentele strategice prin care vor fi îndeplinite condiţiile favorizante aplicabile, precum şi să îndeplinească una dintre următoarele condiţii, după caz, în funcţie de relevanţă şi aplicabilitate:
a) să facă parte din Master Planul General de Transport al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016, pentru proiectele de infrastructură de transport;
b) să facă parte din Master Planul de alimentare cu apă, apă uzată şi, după caz, din Planul
naţional/judeţean/municipal de gestionare a deşeurilor, pentru proiectele de infrastructură de apă, apă uzată şi/sau gestionare a deşeurilor sau din alte documente strategice elaborate în acest scop;
c) să facă parte din Planul de mobilitate urbană pentru proiectele de mobilitate urbană sau din alte documente strategice elaborate în acest scop;
d) să facă parte din Strategia integrată de dezvoltare urbană SIDU)/Strategia de dezvoltare locală elaborată şi aprobată la nivel local pentru proiectele de regenerare urbană sau din alte studii/planuri/strategii aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, pentru proiectele de regenerare urbană;
e) să facă parte din analize, planuri, strategii elaborate şi aprobate la nivel local, judeţean sau regional, care includ dezvoltarea turismului şi/sau obiectivelor de patrimoniu cu potenţial turistic, pentru proiecte din categoria infrastructuri şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de
patrimoniu;
f) să facă parte din strategiile/planurile, elaborate şi aprobate la nivel judeţean, regional sau național, care includ dezvoltarea infrastructurii rutiere de interes judeţean, precum şi pentru proiecte de tipul centre de agrement/baze turistice/tabere şcolare;
g) să facă parte din Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă pentru Operațiunile de Importanță Strategică din domeniul sănătății”.

Cam așa văd eu că ar trebui dezvoltat orașul nostru !

In altă ordine de idei, acest articol fără ”introducere” il voi transmite ca propunere la amendarea/ completarea proiectului de majorare a impozitelor pentru anul 2022, aflat in ”consultare publică, conform legii, pe adresa de email a Primăriei Bușteni.

Dacă s-o uita cineva la aceste propuneri bine, dacă nu , la fel, insă, in momentul apariției pe ordinea de zi a vreunei ședințe CL, voi fi ”persoană interesată” și voi putea lua cuvântul in fața Consiliului Local Bușteni, fără drept de vot, dar vor trebui să motiveze totuși de ce nu s-au luat in considerare aceste aspecte semnalate, bineințeles dacă acestea nu se vor lua in seamă .

Vă invit, dacă aveți comentarii sau propuneri pentru bunul mers al urbei, la fel, să vă adresați și dvs in scris Primăriei Orasului dar și in atenția Consiliului Local.

Articolul este foarte lung și ii felicit pe cei care au ajuns la final. Nu se poate scrie in două cuvinte despre probleme ce ne vor face viața mai ușoară sau mai grea pentru o lungă perioadă.

Regulament sau Anunț public sau Consultare :

 

Web Up ! ZdB Style.

 

 

___Vizualizari 766

One thought on “Cum se vor majora cu pană la 500% impozitele la Bușteni

 1. In rest avem strazi asfaltate exemplar ..apa canal pe tevi de aur ..toate bune la Busteni las ca impozitam masiv ca ati dat voi vreun ban sau ajutor la constructia casei …mai bine ne mutam din oras si o luati in mana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read more:
Telegondola Bușteni – Platoul Bucegi – Incepem construcția

Joia trecută, 4 August 2017, va rămâne in analele turismului românesc o zi istorică, atât pentru Bușteni dar și pentru...

hot-41-NU-pasarele
TOTUL DESPRE APA CLORINATĂ și ȚEAPA ȚEPELOR

Clorul a fost descoperit în 1774 de chimistul suedez Carl Wilhelm Scheele, dar numele i-a fost dat de Sir Humphrey...

Close